Informácie o projekte

2013-02-22TÁMOP – 2.2.4 – 11/1 – 2012 – 0029 - „UČME SA JEDEN OD DRUHÉHO!“

„ Cezhraničná spolupráca v oblasti realizácie odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých ”

Poskytovateľ príspevku:
Národná rozvojová agentúra

Celková výška príspevku
48.463.514 Ft

Miesto realizácie
Na Slovensku okres Dunajská Streda, v Maďarsku župa Vas

Termín realizácie

01.septembra 2012. – 31. augusta 2014.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Prenos, rozvoj a adaptácia vzdelávacieho programu Akadémiou vzdelávania zameraného na odborné a ďalšie vzdelávanie dospelých v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, vyvinutého v rámci európskej partnerskej spolupráce s neziskovou organizáciou Regionális Szociális Forrásközpont a následne intergovaného do systému vzdelávania dospelých, určeného pre ďalšie vzdelávanie odborníkov a klientov s názvom „Osobnostný tréning zakladajúci sa na kognitívno-behaviorálnej terápií”. V rámci prenosu inovácií maďarskí a slovenskí odborníci sa oboznámia systémom služieb zamestnanosti, s trhom práce, a získajú informácie o možnostiach mobility pracovných síl medzi partnerskými krajinami. V rámci projektu sa uskutoční podpora sociálnej integrácie znevýhodnených, dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie tým, že bude zabezpečený rovnaký prístup a rozšírenie moderných odborných vzdelávacích metód a metód v oblasti vzdelávania dospelých na území Slovenskej republiky.

Oblas" inovácie: Na základe vedomostí , schopností získaných počas vzdelávania zúčastnení odborníci sa budú efektívnejšie podieľa" na komplexnom profesijnom začlenení dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie.

Dlhodobý cieľ:
• podpora sociálneho začlenenia znevýhodnených dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom zabezpečenia rovnakého prístupu k moderným metódam v odbornom vzdelávaní a vo vzdelávaní dospelých na Slovensku.
• projekt prispieva k realizácii mobility pracovných síl medzi partnerskými krajinami.

Bezprostredným cieľom je:

  • Prenos, rozvoj a adaptácia vzdelávacieho programu Akadémiou vzdelávania zameraného na odborné a ďalšie vzdelávanie dospelých v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, vyvinutého v rámci európskej partnerskej spolupráce s neziskovou organizáciou Regionális Szociális Forrásközpont a následne intergovaného do systému vzdelávania dospelých, určeného pre ďalšie vzdelávanie odborníkov a klientov s názvom „Osobnostný tréning zakladajúci sa na kognitívno-behaviorálnej terápií”.
  • V rámci prenosu inovácií maďarskí a slovenskí odborníci sa oboznámia systémom služieb zamestnanosti, s trhom práce, a získajú informácie o možnostiach mobility pracovných síl medzi partnerskými krajinami.
  • Výsledkom spolupráce maďarských a slovenských odborníkov bude informačný balík služieb pre zamestnávateľov

Cieľová skupina:

  • priama: 9 zamestnancov odborných vzdelávacích inštitúcií resp. inštitúcií v oblasti vzdelávania dospelých zo Slovenska pôsobiacich na úseku podpory znevýhodnených, dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie
  • nepriama: znevýhodnení, dlhodobo evidovaní uchádzači o zamestnanie, zamestnávatelia z okresu Dunajská Streda a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda